Media

HomeMedia

คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เข้าพบดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

09 Mar 2021

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ได้นำผู้บริหารของบริษัท เข้าพบดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องแนวโน้มของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ ณ สำนักงาน คปภ.