เกี่ยวกับบริษัท

หน้าหลักเกี่ยวกับบริษัทคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายกฤษณะ บุญยะชัย

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา:
 • วท.บ (เศรษฐศาสตร์) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (Class 46/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการการค้าและการพาณิชย์(TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2553 – ก.ค. 2563
  ประธานเจ้าหน้าที่ กลุ่มธุรกิจสัมพันธ์ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association-TMA)
 • 2557 – 2559
  กรรมการ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2550 – 2553
  คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านภาคธุรกิจเอกชน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กปร)
 • 2549 – 2553
  คณะทำงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 • 2548 – 2553
  ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)