เกี่ยวกับบริษัท

หน้าหลักเกี่ยวกับบริษัทคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Kellogg Graduate of Management Northwestern University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 9)
 • หลักสูตร Successful formulation and Execution the Strategy รุ่นที่ 3/2009 (SFE3) ,หลักสูตร DAP รุ่น 31/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 2 (EDP2) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • หลักสูตร Corporate Secretary Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2562 – มี.ค. 2563
  ที่ปรึกษา บริษัท อินแซปชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 • 2562 – มี.ค. 2563
  ที่ปรึกษา  บริษัท บูทีค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2562
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)
 • 2560 – 2562
  กรรมการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2560 – 2562
  กรรมการ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด
 • 2560 – 2562
  กรรมการ  บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
 • 2559 – 2560
  ประธานฝ่ายการเงินและ  บัญชีบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จำกัด (Tesco Lotus)
 • 2554 – 2559
  ประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2561 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)
 • 2558 – ปัจจุบัน
  กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • 2559 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ทาพาโก้โมลด์ จำกัด