ข่าวล่าสุด

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและให้บริการแก่บริษัทประกันภัยในเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่บริษัทประกันภัย นอกจากนี้ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ยังมีบทบาทในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทประกันภัยด้วยการมีส่วนร่วมในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย และนำเสนอบริการแบบครบวงจรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัย ในประเทศรวมถึงบริษัทรับประกันภัยต่อทั้งในและต่างประเทศตลอดมา

บริการ