เกี่ยวกับบริษัท

หน้าหลักเกี่ยวกับบริษัทคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant)
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy)
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2537 – 2553
  Audit Manager บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • 2553 – ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด/องค์กรอื่น
 • 2562 – ปัจจุบัน
  กรรมการ บริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด
 • 2560 – ปัจจุบัน
  กรรมการ/บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ้ง จำกัด