เกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณวุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท Master of Communication Arts จาก New York Institute of Technology USA (Distinction)
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 289/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy)
 • หลักสูตร Academic of Business Creativity (ABC) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)
 • หลักสูตร R+V Re APAC Client Seminar ประเทศเยอรมนี
 • หลักสูตร Executive Building Bridges HannoverRe Seminar ประเทศเยอรมนี
 • หลักสูตร Senior Associated (ANZIIF) Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2552 – 2558
  กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที เอ ซี คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • 2535 – 2552
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)