เกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหาร

นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัดส่วนการถือหุ้น: 13.30
คุณวุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขา Risk Management and Insurance จาก Peter J. Tobin School of Business, St. John’s University
 • ปริญญาตรี Risk Management and Insurance ,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 289/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร วิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.)
 • หลักสูตร The Insurance School (Non-life) of Japan ประเทศญี่ปุ่น
 • หลักสูตร R+V Re APAC Client Seminar ประเทศเยอรมนี
 • หลักสูตร Executive Building Bridges HannoverRe Seminar ประเทศเยอรมนี
 • หลักสูตร Advanced Reinsurance (Non-life), Swiss Insurance Training Center (SITC) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2546 – 2551
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัยทรัพย์สิน บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • 2542 – 2544
  ผู้พิจารณารับประกันภัย ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)