เกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อทั่วไป
สัดส่วนการถือหุ้น: 8.87
คุณวุฒิการศึกษา:
 • ปริญญาโท สาขา Urban Planning, Land and Housing Development(Honor) จาก Asian Institute of Technology-Bangkok, Thailand
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP 288/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Advanced Diploma in Insurance (ACII) The Chartered Insurance Institute
 • หลักสูตร Senior Associated (ANZIIF) Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance
 • หลักสูตร Reinsurance Seminar, Hannover Re Malaysian Branch ประเทศมาเลเซีย
 • หลักสูตร PartnerRe Reinsurance Course ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • หลักสูตร Lloyd’s Asia Broker Programme, Lloyd’s Singapore ประเทศสิงคโปร์
 • หลักสูตร The Insurance School (Non-life) of Japan ประเทศญี่ปุ่น
 • หลักสูตร Engineering Project Insurance Intermediate, Swiss Re Academy ประเทศฮ่องกง
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัยรุ่นที่ 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรเทคนิคงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2546 – 2555
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 • 2545 – 2546
  Risk Survey Officer, Risk Inspection Service Division บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
 • 2544 – 2545
  Risk Survey Officer, Property/Engineering Special Risk Department บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)