ข้อมูลข่าวสาร

หน้าหลักข้อมูลข่าวสาร

TQR บริหารจัดการโดดเด่น คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR Score) “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว พร้อมรับ 100 คะแนนเต็ม จัดประชุม AGM ยอดเยี่ยม

1 พฤศจิกายน 2566
TQR บริหารจัดการโดดเด่น คว้าคะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR Score) “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาว พร้อมรับ 100 คะแนนเต็ม จัดประชุม AGM ยอดเยี่ยม
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR บริษัทนายหน้าประกันภัยต่อ (REINSURANCE) พิสูจน์ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน
โดยได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023 :CGR)  ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2566 ที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จากบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 781 บริษัท ซึ่งสะท้อนให้เห็นความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ทั้งนี้ TQR ยังคงมุ่งเน้นที่จะรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพให้อยู่ในมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่มุ่งดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล