นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
 
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
รายได้รวม
104.96
153.75
132.49
196.04
กำไรสุทธิ
23.62
32.88
44.04
74.06
สินทรัพย์รวม
323.71
255.40
128.67
212.98
หนี้สินรวม
265.32
186.73
72.40
111.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น
58.39
68.67
56.27
101.49