เกี่ยวกับบริษัท

หน้าหลักเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาสัญญาประกันภัยต่อและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมไปถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทยในการให้บริการ และได้รับรางวัลนายหน้าดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 3 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562)

กุญแจสำคัญของความสำเร็จมาจากความเอาใจใส่ มุ่งมั่น ทุ่มเทของทุกภาคส่วนในองค์กร ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นการให้บริการแบบบูรณาการครบวงจร โดยทีมงานที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในวงการประกันภัยมากกว่า 20 ปี อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรทั่วโลก ด้วยองค์ความรู้ด้านธุรกิจประกันภัย ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเรายังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทประกันภัยในการพัฒนาและเติบโตทางธุรกิจร่วมกันต่อไป เพราะความสำเร็จของคุณ คือ ธุรกิจของเรา

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการจัดหาประกันภัยต่อ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมไปถึงนำเสนอการพัฒนาธุรกิจอย่างครบวงจร

พันธกิจ

มุ่งเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจจากคู่ค้า ให้คำปรึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการจัดหาประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันภัย และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร

T : Team ทำงานเป็นทีมด้วยความมุ่งมั่น
Q : Quality ส่งมอบงานคุณภาพด้วยความใส่ใจ
R : Relationship ดูแลความสัมพันธ์กับคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม

การกำกับดูแลกิจการ

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส พร้อมสร้างความเชื่อมั่น ประโยชน์ และคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้เกี่ยวข้อง อย่างยั่งยืน