เกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหาร

นางสาวธีรยา พงษ์พูล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า
นางสาวศุกล หอมสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
นายสิทธิพร อินทุวงศ์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ
นางสาวญาณิศา ชูสร้อยปิ่น
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อแบบทั่วไป
นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช
ผู้อำนวยการ
สายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวนุชนารถ ศักดิ์วิเศษชัยกุล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อแบบพิเศษ
นางสาวกมลรัตน์ สุขุมอำนวยชัย
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อแบบทั่วไป