เกี่ยวกับบริษัท

คณะผู้บริหาร

นางสาวธีรยา พงษ์พูล
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า
นายสิทธิพร อินทุวงศ์
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนงานพัฒนาธุรกิจ
นางสาวปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์
ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวนุชนารถ ศักดิ์วิเศษชัยกุล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจประกันภัยต่อแบบพิเศษ