นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
 
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
สำหรับงวด 6 เดือน
30/06/2564
รายได้รวม
153.75
132.49
196.04
136.44
กำไรสุทธิ
32.88
44.04
74.06
68.93
สินทรัพย์รวม
255.40
128.67
212.98
549.58
หนี้สินรวม
186.73
72.40
111.49
82.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น
68.67
56.27
101.49
467.28