การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

หน้าหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ถือหุ้น ด้วยความมุ่งหวังให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมภายใต้การดำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เป็นสำคัญ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ขึ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเป็นบรรทัดฐานให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือและ ปฏิบัติในการทำหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด