ร่วมงานกับบริษัท

ฝ่ายบุคคล

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 66(0) 2150 8560
อีเมล: hr@tqr.co.th