การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

หน้าหลักการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนโยบายและเอกสารของบริษัท

นโยบายและเอกสารของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณธุรกิจ
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดาวน์โหลด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ดาวน์โหลด
นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น
ดาวน์โหลด
นโยบายการรับข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตฯ
ดาวน์โหลด
นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ดาวน์โหลด
นโยบายความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
นโบยายสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
นโยบายสิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลด
นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ดาวน์โหลด