หน้าหลักบริการ
การจัดหาประกันภัยต่อตามสัญญา
(Treaty Reinsurance)
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงกันไว้ล่วงหน้าระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ การทำประกันภัยต่อในรูปแบบนี้จึงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้การทำงานของบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อมีประสิทธิภาพ
การจัดหาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย
(Facultative Reinsurance)
วิธีการบริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัยต่อในรูปแบบสัญญาที่จะต้องมีการพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นกรณีไป จึงต้องมีความเชี่ยวชาญและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ รวมถึงเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยต่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การให้บริการบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร
(Total Service)
บริษัทยังได้ให้บริการที่ครอบคลุมเริ่มตั้งแต่การค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการประกันภัยของผู้บริโภค การออกแบบพัฒนาแผนประกันภัยที่มีความทันสมัย ผนวกเข้ากับการให้คำแนะนำในการกำหนดแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การให้บริการที่ครบวงจรของบริษัท นอกจากจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทคู่ค้าแล้ว ยังจะเป็นรากฐานความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต